Pravilnik o pritožbah

Pravilnik o pritožbah


 • Reklamirati je mogoče samo blago, ki je bilo kupljeno pri prodajalcu in je last kupca.
 • Če lastništvo še ni prešlo s prodajalca na kupca, kupec v skladu z veljavno zakonodajo poravna zahtevek šele po popolnem plačilu v skladu s členom 151 civilnega zakonika.
 • Če je kupec potrošnik - fizična oseba, se za ponujeno blago jamči 24 mesecev, razen če je pri blagu navedeno drugače, in zanj veljata Zakon o varstvu potrošnikov in Civilni zakonik.
 • Če kupec ni potrošnik, se uporabljajo določbe trgovinskega zakonika.
 • Garancijski rok začne teči na dan dobave blaga kupcu.
 • Kupec je dolžan pri prodajalcu vložiti reklamacijo takoj, ko odkrije napako.
 • Odgovornost za napake se ne nanaša na napake, ki nastanejo zaradi poznejše uporabe:
 • mehanske poškodbe, ki jih povzroči kupec,
 • nepravilno ravnanje z izdelkom na način, ki ni naveden v navodilih za uporabo,
 • uporaba blaga v pogojih, ki ne ustrezajo naravnemu okolju blaga,
 • uporaba blaga v nasprotju s pogoji, navedenimi v dokumentaciji, splošnimi načeli, tehničnimi standardi ali varnostnimi predpisi, ali druga kršitev garancije.
 • Iz odgovornosti za napake so izključene tudi napake, ki jih povzročijo naravne nesreče.
 • Odgovornost za napake izključuje tudi normalno obrabo blaga (ali njegovih delov), ki je posledica uporabe blaga. Krajše življenjske dobe izdelka zato ni mogoče šteti za napako in je ni mogoče zahtevati.
 • Reklamirano blago je treba poslati na naš naslov (brez plačila po povzetju) ali osebno dostaviti na kontaktni naslov. Blago mora biti ustrezno pakirano, da se med prevozom ne poškoduje. Blagu je treba priložiti kopijo dokazila o nakupu (račun), priporočamo pa tudi, da priložite izpolnjen pritožbeni obrazec. Pritožbe lahko pošljete samo v pisni obliki (po pošti) ali osebno (ne po elektronski pošti).

Obrazec za pritožbo


 • Prodajalec bo potrdil prejem reklamacije in kupcu izdal potrdilo o reklamaciji na ustreznem obrazcu. Za datum reklamacije se šteje datum, ko jo je prodajalec prejel. Če potrdila ni mogoče izdati takoj, ga je treba izdati brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje pa skupaj z dokazilom o rešitvi reklamacije. Potrditev pritožbe se pošlje v pisni obliki.
 • Prodajalec je dolžan rešiti pritožbo v 30 dneh od datuma, ko je bila vložena. Obravnava pritožbe pa ne sme trajati dlje kot 30 dni od datuma pritožbe. Po izteku 30-dnevnega roka za obravnavo reklamacije ima kupec pravico do odstopa od kupoprodajne pogodbe, pri čemer mu bo vrnjen celoten znesek za blago ali pa ima pravico do zamenjave blaga za novo.
 • Kupčeve pravice pri uveljavljanju zahtevka:
 • V primeru napake, ki jo je mogoče odpraviti, ima kupec pravico, da jo brezplačno, pravilno in pravočasno odpravi. O načinu odprave napake odloča prodajalec. Kupec lahko namesto popravila zahteva zamenjavo okvarjenega predmeta z brezhibnim, če to prodajalcu ne povzroči nesorazmernih stroškov glede na ceno blaga ali resnost napake,
 • v primeru nepopravljive napake, ki preprečuje pravilno uporabo predmeta za predvideni namen, ima kupec pravico do zamenjave predmeta ali odstopa od kupoprodajne pogodbe (vračilo kupnine).
 • Šteje se, da je reklamacija rešena, če se reklamacijski postopek zaključi z izročitvijo reklamiranega blaga, njegovo zamenjavo ali vračilom kupnine za blago, s pisnim pozivom k prevzemu izpolnitve ali z obrazloženo zavrnitvijo.
 • Nepoškodovanost blaga je treba preveriti ob prejemu blaga, saj se blago lahko poškoduje med prevozom, zato kupcem svetujemo, da blago razpakirajo in pregledajo v prisotnosti prevoznika. S svojim podpisom kurirju izjavljate, da je embalaža nepoškodovana.
 • Ti pogoji vračila so sestavni del splošnih pogojev in prodajalec si pridržuje pravico, da jih kadar koli spremeni brez predhodnega obvestila kupcu.

Postopek:


 • Po izpolnitvi obrazca je treba poškodovano blago poslati na naš naslov, ki je naveden v razdelku s stiki na tem spletnem mestu. Blago, poslano po povzetju, ne bo prevzeto.
 • Po pregledu blaga z napako bomo zahtevek obravnavali v skladu z veljavno zakonodajo.

 

IZPOLNITE OBRAZEC ZA PRITOŽBO

 

Alternativno reševanje sporov (ADR)

 

 1. februarja 2016 je začel veljati Zakon št. 391/2015 Coll. o alternativnem reševanju potrošniških sporov ter o spremembah in dopolnitvah nekaterih zakonov. Cilj tega zakona je ustvariti novo možnost, da potrošniki spor s prodajalcem rešijo hitro, učinkovito, manj formalno in predvsem brezplačno ali z minimalnimi stroški.

Kdo rešuje potrošniške spore?

Mreža subjektov s seznama, na katero se lahko potrošniki obrnejo, če imajo težave s prodajalcem v zvezi z izdelkom ali storitvijo, ki so jo kupili. Subjekti spor rešujejo izvensodno, postopek je manj formalen, vendar morajo upoštevati postopek, določen v zakonu.


Postopek


Če potrošnik ni zadovoljen z načinom, kako je prodajalec obravnaval pritožbo, ali če meni, da je prodajalec kršil njegove pravice, lahko stopi v stik s prodajalcem in zahteva odškodnino. Če prodajalec na to zahtevo ne odgovori v 30 dneh od datuma odpreme ali odgovori negativno, lahko potrošnik zadevo predloži pristojnemu organu z zahtevo za začetek alternativnega reševanja sporov.

Po prejemu pritožbe subjekt preveri njeno upravičenost in se odloči, ali bo sprožil alternativno reševanje sporov. Na podlagi razlogov, določenih v pravilih, lahko organ pritožbo zavrne, o čemer obvesti potrošnika.

Po začetku ARS subjekt stopi v stik s prodajalcem in kupcem ter poskuša rešiti spor. Spor je treba rešiti v 90 dneh, vendar se lahko to obdobje podaljša v primeru bolj zapletenih sporov.


Prenehanje alternativnega reševanja sporov


Cilj alternativnega reševanja sporov je najti kompromisno rešitev za stranke v sporu in doseči sporazum.

Če pa stranki ne dosežeta dogovora in je kršitev pravic potrošnika očitna, bo subjekt pripravil mnenje, v katerem bo pojasnil pravice potrošnika, to mnenje pa lahko služi kot predlog za sodni postopek.